Marc teòric

Recull de documents sobre comprensió
lectora (informes, estudis, articles…)