LES PERSONES LLEGIM PER GAUDIR, PER APRENDRE I PER PARTICIPAR EN LA SOCIETAT.

La comprensió lectora és l’habilitat per trobar la informació en un text, interpretar-lo, copsar les idees principals i, a partir dels coneixements previs, construir un significat.

“La competència lectora és l’habilitat per comprendre i utilitzar les formes lingüístiques requerides i/o valorades per l’individu i per la societat, a partir de textos molt variats.

Mentre que la comprensió lectora és la capacitat d’entendre, utilitzar i interpretar els textos escrits, la competència lectora és saber aplicar aquesta comprensió lectora en la societat” (OCDE 2009).

MARC TEÒRIC

Recull de documents
sobre comprensió
lectora (informes,
estudis, articles…)

RECURSOS
D’AULA

Recull d’activitats
d’aula per treballar la comprensió lectora